Exekuce nemovitostí: Jak to probíhá, když exekutor draží domy a byty

Ačkoli příroda je krásná a pod mostem často romanticky plovou labutě, bez střechy nad hlavou se chce ocitnout málokdo. Proto když exekuce zasahuje nemovité věci dlužníka, tedy například jeho byt, dům či i nebytový prostor, jde o jeden z nejcitlivějších a dlužníky nejtrpčeji snášených způsobů provedení exekuce nemovitosti.

Pokud však dlužník nemá jiný exekučně postižitelný majetek, nebo vymáhaný dluh je natolik vysoký, že by jiný způsob provedení exekuce nevedl k uspokojení věřitele v rozumném časovém horizontu, exekutor přistoupí k exekuci nemovitosti a následnému prodeji nemovitosti.

Postih nemovitosti, kde dlužník bydlí, po novele až na posledním místě

Nedávná novela občanského soudního řádu a exekučního řádu však přinesla jasné a s jistým zobecněním možno říci závazné pořadí způsobů, jakými se exekuce má provádět. Cílem změny byla ochrana dlužníků na jejich nejcitlivějším zájmu, jakým je právě bydlení. Je tak stanoveno, že nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky primárně stržením částky z bankovního účtu dlužníka (druhotně jeho manžela) či přikázáním jiné peněžité pohledávky.

Až pokud tyto způsoby nepostačily k vymožené dluhu, měl byl exekutor přistoupit k nařízení prodeje movitých věcí dlužníka a jeho nemovitostí (exekuci nemovitosti), přičemž primárně má postihnout ty nemovitosti, které dlužník a jeho rodina nepoužívají k bydlení. Zákonodárci tak dali jasně najevo, že prodej bytu či domu, kde dlužník bydlí se svou rodinou, má být až tím nejkrajnějším prostředkem k vymožení peněz, které dluží.

Exekuce na nemovitost je velmi zdlouhavý proces

Samo provedení exekuce prodejem nemovitých věcí je dlouhý proces a rozhodně se vše neodehraje ráz na ráz během měsíce. Tento způsob provedení exekuce je odborně náročný a dlužník a další osoby, jejichž zájmy zde hrají roli, mají k dispozici celou řadu opravných prostředků, které mohou použít, pokud mají pocit, že exekutor nepostupuje tak, jak by měl.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitostí

Vše začíná vydáním exekučního příkazu k prodeji nemovité věci. Nemovitostí se může týkat také exekuce prováděná zřízením zástavního práva či také může dojít k tzv. sekvestraci, kdy se dluh vymáhá zavedením správy nad nemovitostí. Exekutor tak například dům pronajímá a z nájemného je hrazena dlužná částka. My se však dnes zaměříme na provádění exekuce na nemovitostech jejich prodejem.

Exekuční příkaz musí být doručen jako dlužníkovi, tak věřiteli a také se zasílá Katastru nemovitostí ČR. Pořadí doručení exekučních příkazů k exekuci nemovitosti bude také rozhodovat o tom, který z exekutorů bude moci dům dražit v případě, že má jeho vlastník více exekucí.


Exekuce nemovitosti: Zákaz dispozic s domem

Proti exekučnímu příkazu jako takovému není přípustný opravný prostředek. Také kromě obecné zápovědi nakládat veškerým svým majetkem (kromě běžné správy), který je následkem již nařízení exekuce, nyní vlastník nemovitosti po doručení exekučního příkazu má absolutní bezvýjimečný zákaz s danou nemovitostí disponovat. Tedy ji již nemůže například bez dalšího platně prodat. Pokud by byla naopak exekučně postižena nemovitost, která ale není ve vlastnictví dlužníka, lze se takovému postupu bránit podáním vylučovací žaloby.

Článek Exekuce nemovitosti byl vytvořen ve spolupráci s projektem Braňme se.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (1 hlas)

Leave a Reply