Exekuce v manželství: Jak se manželky a manželé dlužníků mohou bránit exekutorům?

V posledních letech je velmi častá situace, kdy manželka poté, co vyzvedne děti ze školy, najde doma místo navoněného manžela, který by na ni čekal s večeří, potem zbroceného vykonavatele exekutora. Který navíc horlivě oblepuje nálepkami veškeré vybavení bytu, které není přišroubováno ke zdi. Samozřejmě s exekucí v manželství se může setkat i manžel, jehož partnerka se dostala do finančních problémů.

Lidé o dluzích partnera často ani neví

Druhý z manželů o dluzích svého druha mnohdy ani neví a o jeho exekuci se dozvídá až z exekučního příkazu postihujícího jeho či její mzdu. Nebo v situaci, kdy při snaze o výběr hotovosti ze svého účtu v bance naráží na to, že si od přepážky odnese maximálně tak bonbón s logem banky, neboť konto je zablokováno.

Exekuce v manželství – manželé v exekuci nejsou bezmocní

Manželé dlužníků však rozhodně nejsou v rámci exekucí vedených proti jejich drahým polovičkám bezmocní. Ba naopak, v polovině minulého roku došlo k výrazné novelizaci občanského soudního řádu a exekučního řádu, která situaci manželů dlužníků výrazně zlepšila.

Již dříve platilo, že pokud by exekutor postihl v rámci exekuce vedené pouze proti vašemu manželovi váš výlučný majetek, tedy například nemovitost či jinou věc nabytou darem či děděním či v době před uzavřením manželství, můžete se bránit pomocí vylučovací žaloby. Do doby rozhodnutí o takovém návrhu, pak nelze ohledně té konkrétní věci exekuci provádět. Pokud by šlo o věc sepsanou v bytě nebo domě atp. (tedy v rámci tzv. mobiliární exekuce), je možné podat návrh na vyškrtnutí takového předmětu ze soupisu.

Novela z roku 2015 manželům dlužníků výrazně pomohla

V současné době navíc již po zmíněné změně zákonů opět vůbec nemůže být postižena mzda manžela dlužníka (ani jiný příjem ze závislé či podnikatelské činnosti). Stejně tak manželovi člověka, proti němuž je vedena exekuce, nemůže exekutor již postihnout jeho penzijní připojištění. Pokud by u vás tedy po 1. červenci 2015 k takovému postihu došlo, lze se návrhem na zastavení exekuce jednoduše domoci zrušení takového exekučního příkazu.

Postih účtu již pouze druhotně a omezeně

Pokud jde o blokování bankovního účtu manželky dlužníka, ten může v současnosti exekutor postihnout až tehdy, pokud by nepostačil postih účtu dlužníka samého, a to ještě pouze ve velmi omezeném rozsahu. Pokud exekutor tato pravidla překročí, manžel se i tady může domáhat zastavení takového způsobu provádění exekuce.

Změna rozsahu společného jmění jako obrana před exekutory

Jde-li o věci ve společném jmění manželů, ty mohou být sice exekučně postiženy i nyní, ale pouze tehdy, pokud to neodporuje dohodě manželů (nebo rozhodnutí soudu), která byla zapsána před vznikem dluhu do tzv. Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou ČR.


Tedy lze obecně říci, že pokud jste si jako manželé smluvně upravili, co bude a nebude součástí vašeho společného jmění, a tuto listinu nechali zveřejnit ve zmíněném seznamu dřív, než vznikl dluh, o který se v exekuci jedná, je exekutor povinen vaši dohodu respektovat v rámci exekuce v manželství.

Článek Exekuce v manželství byl vytvořen ve spolupráci s projektem Braňme se.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

Leave a Reply