Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je obecně známé jako povinné ručení. Upravuje jej zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). V něm získáte veškeré potřebné informace o povinném ručení, pojistné smlouvě, limitech, stanovení výše pojistného, atd.

K čemu je povinné ručení?

Úkolem povinného ručení je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, jimž byla způsobena škoda, která byla zapříčiněna provozem vozidla. Jedná se o zákonnou povinnost, kterou má podle § 3 odstavce 2 zákona o povinném ručení vlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li tento zákon jinak. Výjimky ze zákonné povinnosti jsou uvedeny v § 5 zákona o povinném ručení. Pro lepší pochopení musí povinné ručení uzavřít každý vlastník motorového vozidla, které je provozováno na pozemní komunikaci.

Co povinné ručení hradí?

Dojde-li při dopravní nehodě k poškození zdraví a majetku třetí osoby, bude se škoda na zdraví a majetku poškozeného hradit z povinného ručení pojistníka, jež škodu zavinil. Rozsah pojistné odpovědnosti stanoví § 6 odstavec 2, který říká, že z povinného ručení bude hrazena:

  • způsobená újma vzniklá ublížením na zdraví nebo usmrcením,
  • způsobenou škodu vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci, a to i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,
  • ušlý zisk,
  • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písmen a) až c); v souvislosti se škodou podle písmene b) nebo c) však jen v případě marného uplynutí lhůty podle § 9 odst. 3 nebo neoprávněného odmítnutí anebo neoprávněného krácení pojistného plnění pojistitelem.

Naopak § 7 stanoví, co pojistitel nehradí.

Jak se vypočítá cena povinného ručení?

Cenu povinného ručení ovlivňuje několik faktorů. Pro výpočet jsou důležitá kritéria, jako jsou objem motoru vozidla, druh, typ a stáří vozidla (zdali se jedná o osobní či nákladní vozidlo). Dále je třeba brát v potaz účel provozování vozidla (zdali je určeno k osobní potřebě nebo ke komerčním účelům).

Cenu však mohou ovlivnit i další faktory, například průběh předchozího pojištění (bonus a malus). To znamená, že pojišťovnu bude zajímat, kolik za sebou máte nehod. Pojišťovny mohou také přihlížet i k věku pojistníka, k jeho bydlišti či k tomu, zdali se jedná o soukromou osobu, podnikatele či právnickou osobu.

Nezávazné vypočítání ceny povinného ručení:

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

Leave a Reply