Vše o příspěvku na péči a jeho zvýšení od srpna

Zvýšení o 10 % se od srpna 2016 dočkají všichni, kdo pobírají příspěvek na péči. Na ten máte nárok při určitém zdravotním omezení, které vyžaduje něčí pomoc, pokud si o něj požádáte na místním úřadě práce.

Takzvaný příspěvek na bezmocnost poskytuje stát všem osobám, které jsou závislé na cizí pomoci ať už o ně pečují jejich blízcí nebo pobývají v nějakém zařízení.

Kdo si může o příspěvek na péči zažádat?

Nárok na příspěvek máte vy nebo vaši blízcí v případě, kdy kvůli dlouhodobému nepříznivému zdravotnímu stavu potřebuje daná osoba pomoc, pokud jí tuto pomoc poskytuje

 • osoba blízká
 • asistent sociální péče
 • poskytovatel sociálních služeb
 • dětský domov
 • hospic
 • zdravotní péče v průběhu hospitalizace podle speciální úpravy (v zařízeních poskytujících preventivní péči u vleklých chorob, lázně, léčebny, ozdravovny a další).

Nárok na příspěvek takové péče se rozděluje do 4 stupňů a to na základě žádosti, zdravotní dokumentace, šetření posuzujícího lékaře a výsledků sociálního šetření. To provádí sociální pracovník z příslušného úřadu práce, který posuzuje schopnost samostatného života žádajícího v jeho přirozeném sociálním prostředí.

Kdykoli během pobírání příspěvku na péči může pobírajícího pracovník úřadu zkontrolovat, a to hlavně, jestli je pomoc poskytována tím, kdo byl uvedený v žádosti, zda pomoc odpovídá stanovenému stupni závislosti, jestli je pečující osoba zdravotně způsobilá a zda byla s poskytovatelem sociálních služeb uzavřená smlouva. Úředníci mají při kontrole právo vstoupit k vám domů.

Jak si o zažádat o příspěvek na péči

Žádost podáte vy nebo váš zmocněnec na příslušném úřadě práce podle trvalého bydliště – poštou, elektronicky nebo osobně (to je dobré v případě nejasností, kdy vám s žádostí poradí). V odůvodněných případech, kdy se žádající dlouhodobě zdržuje mimo své trvalé bydliště, může řešit i jiná pobočka úřadu práce – musíte o to ale na té, ke které příslušíte, požádat z důvodů vhodnosti. Žádost v elektronické podobě, stejně jako návrhy na zvýšení, najdete tady.

Na jaký stupeň máte nárok?

Do jednotlivých stupňů podpory jsou žadatelé rozdělováni na základě schopnosti zvládat tyto životní potřeby (mezi zdravotním omezením a schopností zvládat následující potřeby musí existovat příčinná souvislost):


 • mobilita (chůze, vstávání, sedání)
 • orientace (zrakem, sluchem, psychickými funkcemi)
 • komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou i psanou formou)
 • stravování (sám se nakrmit, napít, dodržovat dietní režim)
 • oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obuv, sám se obléci, obout, vysvléci, vyzout)
 • tělesná hygiena (umývání celého těla, rukou a obličeje, česání, čištění zubů)
 • výkon fyziologické potřeby (používání toalety a očištění se, používání hygienických potřeb)
 • péče o zdraví (dodržování léčebného režimu)
 • osobní aktivity (stanovit a dodržet denní režim odpovídající aktivitám k danému věku)
 • péče o domácnost (nakládání s penězi, nakoupit si potraviny, nosit běžné předměty)

U dětí od 1 roku do 18 let (mladší než 1 rok nemají na příspěvek nárok) jsou přidělované větší částky. Nehodnotí se u nich schopnost péče o domácnost a potřeba péče se porovnává podle toho, na kolik je nutná vyšší péče než o jejich zdravé vrstevníky.

stupeň1 rok – 18 let

osoba není schopná zvládat

od 18 let

osoba není schopná zvládat

I.stupeň lehká závislost3 potřeby3 nebo 4 potřeby
II.stupeň středně těžká závislost4 nebo 5 potřeb5 nebo 6 potřeb
III.stupeň těžká závislost6 nebo 7 potřeb7 nebo 8 potřeb
IV.stupeň úplná závislost8 nebo 9 potřeb a vyžaduje každodenní mimořádnou péči9 nebo 10 potřeb a vyžaduje každodenní mimořádnou péči

Odvolání si určitě podejte

Pokud vám příspěvek na péči nebyl přiznaný nebo si myslíte, že vy nebo váš blízký máte nárok na vyšší, neváhejte a odvolejte se. Budete-li jednat za svého blízkého, nechte si potvrdit plnou moc (jde to i na kterékoli poště, která má Czech POINT).

Podle zákona máte právo k nahlédnutí do spisu, které si vyžádejte – nechte si okopírovat nebo si vyfoťte záznam ze sociálního šetření, formulář vyplněný vaším obvodním lékařem a záznam z jednání posudkové komise. Porovnejte zprávu vašeho lékaře se záznamem sociálního šetření a jejich revizního lékaře, nejčastěji se rozpory objevují tady. Při chybě v záznamu vašeho lékaře jej požádejte o opravu, v případě chyb v sociálním šetření nebo záznamu revizního lékaře rozporujte výsledky v odvolání. Odvolání podáváte na stejný úřad, který jste žádali o příspěvek a musíte jej podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřiznání příspěvku.

Novinky od srpna 2016

Od letošního 1.srpna se zvýší příspěvky o 10 %. O zvýšení příspěvku si nemusíte žádat, proběhne automaticky.

přiznaný stupeň1 rok – 18 let

výše měsíčního příspěvku / nová výše příspěvku

od 18 let

výše měsíčního příspěvku / nová výše příspěvku

I.stupeň lehká závislost3 000 / 3 300800 / 880
II.stupeň středně těžká závislost6 000 / 6 6004 000 / 4 400
III.stupeň těžká závislost9 000 / 9 9008 000 / 8 800
IV.stupeň úplná závislost12 000 / 13 20012 000 / 13 200
0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 4.45 (11 hlasů)

2 Comments

 1. helena macasova 5.10.2017
 2. Peter 2.2.2018

Leave a Reply