Exekuce nemá podnikatele zlikvidovat a vyřadit z podnikání

Jistě jste se již setkali se situací, že Vám nebylo zaplaceno za odvedenou práci. Rozhodli jste se, že to tak nenecháte a svého dlužníka jste zažalovali. Dalším krokem se stala exekuce, vybrali jste si soudního exekutora a ten započal ve vymáhání vaší pohledávky. V průběhu exekuce jste však nabyli dojmu, že peníze se nedaří rychle vymoci a dlužník provádění exekuce nijak výrazně nepociťuje.

Anebo z opačného pohledu: Dlužník nezaplatil cenu za dodaný výrobní materiál. Nejen že toto jeho jednání vedlo ke ztrátě obchodního partnera, ale navíc v dlužníkovi vyvolává obavy, zda nařízená exekuce nepovede k ukončení jeho podnikatelské činnosti.

Exekuce by neměla podnikatele vyřadit z podnikání

Oba případy mají racionálního vysvětlení. Předně by vedení exekuce nemělo vést k ukončení podnikatelské činnosti dlužníka. Pokud je dlužník objektivně schopen nadále podnikat, měl by právě příjem z této činnosti sloužit k uspokojení pohledávek jeho věřitelů. Očistná funkce v podobě vyloučení neúspěšných podnikatelů z ekonomického života je spojena až s řízením insolvenčním.

Exekuce na podnikatele: Nezabavitelná částka

Takto formulované východisko pak nutně musí být zohledněno i v exekuci. Pokud je postihován majetek podnikatele (živnostníka), jeho část je z exekučního postihu vyloučena. Okruh těchto věcí je vymezen s ohledem na konkrétní způsob provedení exekuce. Předně nelze postihnout část peněžní hotovosti podnikatele.

V minulosti byla výše nepostižitelné částky dána pevnou částkou 1 000,00 Kč, v současné době je její výše dána dvojnásobkem životního minima. Nezabavitelná částka tak k dnešnímu dni činí 6 820,00 Kč. Uvedená částka má sloužit pro zajištění bezprostředních životních potřeb, současně garantuje podnikateli v exekuci okamžité disponibilní prostředky, například pro nákup materiálu na další pracovní den. Shodnou částku si může dlužník i vybrat ze svého bankovního účtu, který byl postižen exekucí.

I z blokovaného účtu lze vyplatit zaměstnance

Blokace bankovního účtu není překážkou ani pro výběr peněz na výplatu mezd zaměstnanců podnikatele. Pokud je podnikatel zaměstnavatel, má možnost si z účtu vybrat prostředky do výše mezd svých zaměstnanců. Učinit tak však může jen jednou, a to ve výplatním termínu bezprostředně následujícím po doručení příslušného exekučního příkazu. Exekuce též nemůže postihnout peněžní prostředky podnikatele, které mu byly převedeny na bankovní účet jako účelové dotace z veřejného sektoru. Tímto je sledován zájem na použití peněžních prostředků k předem stanovenému účelu, který je zpravidla pro fungování státu důležitý či je z jiných důvodů státem preferován (například dotace na obnovu krajiny či půdního fondu).

Exekuci podléhá pouze část zisku

To, že exekuce nemá směřovat k ukončení podnikatelské činnosti, je naplněno zejména v případě postihu odměny za vykonané práce, kdy z takto dosaženého zisku podléhá exekuci pouze jeho část vyjádřená zlomkem. V případě vymáhání běžných pohledávek z obchodního styku ve výši dvou pětin, v případě přednostních pohledávek (jako je například výživné, náhrada škody či platby státu na pojistném apod.) ve výši tří pětin.

Uvedená omezení pochopitelně platí jen pro odměny dosažené při podnikatelské činnosti, nikoliv například z pronájmu osobní věcí. Pokud je tedy podnikání zdrojem příjmu živnostníka, musí mu část prostředky zůstat na vlastní obživu a na zachování jeho podnikatelské činnosti. O výši těchto prostředků můžeme pochopitelné vést diskuzi, nicméně určení její výše je vždy na uvážení zákonodárce, který dosud vždy výši nezabavitelných prostředků stanoví obdobně jak pro živnostníky, tak pro zaměstnance (v případě srážek ze mzdy).

Nelze zabavit věci nutné k podnikání

Garance zachování podnikání je nakonec promítnuta v nemožnosti zabavení a prodeje takových věcí dlužníka, které nezbytně nutně potřebuje ke své podnikatelské činnosti. Je tedy zřejmé, že uvedené se netýká každé věci v obchodním majetku podnikajícího dlužníka (nezabavitelné osobní věci dlužníka jsou vymezeny samostatně), ale jen takové věci, jejíž prodej by nutně vedl k ukončení podnikatelské činnosti. Jde tedy o takovou věc, kterou lze považovat za základní výrobní prostředek pro podnikatelskou činnost, která odpovídá živnostenskému oprávnění dlužníka.

Například truhlář potřebuje k výkonu svého zaměstnání nářadí, nikoliv však vlastnit výrobní halu, neboť tuto činnost může vykonávat i v pronajatých prostorech. Abychom byly konkrétní, soudy se v nedávné době zabývali otázkou, zda advokát potřebuje pro výkon své činnosti automobil. Advokát argumentoval, že se potřebuje dopravovat na soudní jednání a na schůzky s klienty. Uvedenému tvrzení advokáta však soud nevyhověl s odůvodněním, že dopravní prostředek není nezbytný pro poskytování advokátních služeb, a že na jednání může advokát jezdit pomocí hromadných dopravních prostředků – tedy s většími obtížemi.

Zastavené věci prodat lze

Shora uvedené vymezení nezabavitelné věci neplatí bezvýjimečně. Zabavit a prodat jde vždy takovou věc podnikatele, kterou podnikatel učinil předmětem zástavy. Zajistil-li podnikatel splnění závazku zástavním právem na věci, kterou používá k podnikatelské činnosti, musí – jednoduše řečeno – unést podnikatelské riziko a strpět prodej věci, kterou dal do zástavy svému věřiteli.

Exekuci ochrana živnostníka může prodloužit, ale spíše se uhradí

Ukázali jsme si, jakým způsobem je chráněna podnikatelská činnost v průběhu exekuce. Promítnutí těchto prostředků procesní obrany dlužníka jistě vedou k prodloužení doby, po kterou je dluh hrazen. Na druhou stranu povedou k zachování živnosti (bude ušetřena i část prostředků živnostníka pro jeho obživy), ze které budou hrazeny dluhy živnostníka.

Prodloužení doby, po kterou Vám bude dluh splácen, můžete nést jako věřitel nelibě. V tomto případě jde o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi včasným napravením dluhu a zachováním sociálního standardu dlužníka, přičemž misky vah se v průběhu času vychylují na jednu či druhou stranu. Neznamená to však, že bychom měli rezignovat na spravedlivé uspořádání poměrů ve věřitelsko-dlužnických vztazích. Lze tedy oprávněně po dlužníkovi požadovat, aby se v důsledku exekuce uskromnil, nemůžeme jej však připravit o všechny výrobní prostředky.

Článek Exekuce nemovitosti byl vytvořen ve spolupráci s projektem www.tvrdkova.cz.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

Leave a Reply