Jak postupovat při dopravní nehodě?

V roce 2014 řešila Policie České republiky 85 859 dopravních nehod, při kterých bylo usmrceno 629 osob, těžce zraněno 2 762 osob a 23 655 osob bylo lehce zraněno. Zároveň došlo ke způsobení odhadované škody za tento rok ve výši skoro 5 miliard korun. Z celkového počtu 85 tisíc autonehod bylo zaviněno 72 845 nehod řidičem motorového vozidla.

Z uvedených statistik vyplívá, že za většinu dopravních nehod mohou řidiči motorových vozidel. Ve chvíli, kdy se ocitnete jako účastník dopravní nehody byste měli učinit několik základních kroků, díky kterým minimalizujete riziko další nehody, a zároveň se zachováte správně i po právní stránce.

Jak postupovat při dopravní nehodě?

 • Neprodleně zastavte vozidlo a označte místo nehody.
 • Pokud došlo během nehody ke zranění, tak zraněnému poskytněte dle svých možností první pomoc a kontaktujte záchrannou službu.
 • Pokud je splněna zákonná podmínka, tak kontaktujte i Policii ČR. Zákon stanovuje, že policie se musí na území ČR volat v případech, kdy došlo k:
  1. zranění nebo usmrcení osoby
  2. hmotné škodě převyšující částku 100 000 Kč (na vozidlech i přepravovaných věcech)
  3. poškození nebo zničení součásti pozemní komunikace bez ohledu na výši způsobené škody (proražení svodidel, sražení dopravní značky …)
  4. situaci, kdy účastníci nehody nemohou bezpečně a bez většího úsilí obnovit plynulost provozu, anebo bezpečně označit místo nehody (autonehoda na dálnici)
  5. hmotné škodě na majetku třetí osoby (mimo škody způsobené na straně třetí strany účastníka nehody)
  6. pokud nedojde k dohodě o průběhu dopravní nehody
 • V situaci, kdy dojde k přivolání policie, tak protokol o nehodě podepisujte pouze tehdy, když s nim souhlasíte. Jestliže nesouhlasíte s jeho zněním, tak veškeré námitky můžete napsat do poznámky v protokolu.
 • Dokud není vyšetřování dopravní nehody ukončeno a není sepsán protokol a ověřeny všechny skutečnosti, tak se zdržte konzumace alkoholických nápojů a návykových látek. Konzumace by mohla ovlivnit případné testy na přítomnost alkoholu a drog v krvi.
 • V situaci, kdy je potřeba obnovit provoz na komunikaci, tak vozidla můžete přemístit pouze za splnění podmínky, že jste provedli vyznačení finální polohy vozidel (křídou, sprejem, lihovkou, ideálně jste provedli i fotodokumentaci). A na odstranění vozidel z místa nehody jste se shodli s ostatními účastníky.
 • Zapište si SPZ, VIN, značku a typ zúčastněných vozidel, kontaktní údaje řidičů (případně provozovatelů vozidla), údaje o pojištění (číslo zelené karty, číslo pojistné smlouvy..). Pokud jsou u nehody i svědci, tak si také poznamenejte jejich kontaktní údaje.
 • Jestliže k autonehodě nebyla přivolána Policie ČR, tak je nutné sepsat záznam o dopravní nehodě.
 • Proveďte neprodlené předání záznamu o dopravní nehodě pojistiteli.

V případě, že dojde k přivolání Policie České republiky, tak její výjezd není zpoplatněn. Při autonehodě je důležité vždy pamatovat na vlastní bezpečnost a bezpečnost dalších účastníků, ale i případných svědků, či projíždějících. Proto je nezbytné dopravní nehodu dobře označit a vždy využívat reflexní vestu. Zároveň byste měli pamatovat i na to, že byste měli pořídit dostatečnou fotodokumentaci, pro případ, že by byly nějaké nejasnosti ve výpovědích.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 4.4 (5 hlasů)

Leave a Reply